Akcesoria meblowe
Polecane
 

Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert

Dodano: 08.06.2018

Firma EB AKCESORIA MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do zapoznania się z treścią

zapytania ofertowego nr 1/1.15/RPO WZP/2018 i zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe.

 
Z dniem 8 czerwca br. EB Akcesoria Meblowe rozpoczęła procedurę wyboru dostawcy KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZWIĄZANEJ

Z OPRACOWANIEM, WYKONANIEM I DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNO - INFORMACYJNYCH.

Postępowanie jest zgodne z zasadą racjonalnej gospodarki finansowej oraz zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności

i przejrzystości. 


 

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku, zgodnie z umową

nr RPZP.01.15.00-32-0017/17 podpisaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”

Działanie 1.15 „Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw”

 

 

Termin złożenia oferty: 19.06.2018 g. 12.00

 

Zapytanie ofertowe nr 1/1.15/RPO WZP/2018

 

Załączniki do zapytania ofertowego